Czas na pierwszy model w Laravelu

Modelem w Laravelu nazywamy klasę, która w bezpośredni sposób odpowiada tabeli w bazie danych.

Przy pomocy modelu będziesz mógł w wygodny sposób operować na danych pobranych z bazy. Dostaniesz obiekt w PHP, który posiada odpowiadające pola oraz zestaw metod do pobierania, dodawania i nadpisywania danych.

Tworzymy nowy model

Podobnie jak w przypadku kontrolera w Laravelu, nie będziemy ręcznie dodawać pliku. Skorzystamy z konsolowego narzędzia php artisan, które zdążyłeś poznać w poprzednich wpisach.

Uruchom konsolę, ustaw się na folderze z aplikacją (w moim przypadku jest to C:\php-source\blog) i wykonaj następującą instrukcję:

C:\php-source\blog> php artisan make:model Article

W rezultacie otrzymasz informację, że Model created successfully.

Zajrzyj teraz do swojego projektu do folderu głównego app. Powinieneś w nim zauważyć nowy plik o nazwie Article.php tuż przed obecnym już tam User.php.

Laravel model w projekcie

Jest to plik utworzony przez Laravela, który posiada podstawową strukturę modelu.

Otwórz go teraz i zobacz zawartość:

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Article extends Model
{
  //
}

Podobnie jak przy kontrolerze, mamy już ustawiony odpowiedni namespace oraz zdefiniowaną klasę, która rozszerza klasę bazową Model. Tak przygotowana klasa będzie już potrafiła porozumieć się z tabelą w bazie.

Do podstawowego działania nie muszę już niczego dodawać w tej klasie.

Jak zatem Laravel wiąże sobie konkretne tabele z modelami w kodzie? Dzieje się to za pomocą konwencji nazw. Tak nazwany model będzie współpracował z tabelą o nazwie „articles”. Zamieniamy pierwszą literę na małą i dopisujemy s, by uzyskać liczbę mnogą słowa. Tym sposobem dostajemy nazwę tabeli.

Jeśli bardzo chciałbyś, żeby model współpracował z inną tabelą, możesz dodać w nim pole protected $table zawierające nazwę tabeli. Zobacz przykład:

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Article extends Model
{
  // ten model odnosi się do tabeli blog_articles
  protected $table = 'blog_articles';
}

Laravel i migracje

Migration tool to narzędzie w Laravelu, które pozwoli Ci stworzyć nową tabelę w bazie bazując na definicji w kodzie PHP. Wewnątrz metody PHP wskazujesz, jakie kolumny ma zawierać tabela, jakiego typu i jakiej nazwy, po czym narzędzie do migracji stworzy je w bazie danych za Ciebie.

Mamy przygotowany model, ale nie ma niczego pod spodem, z czym nasz model mógłby się skomunikować. Potrzebujemy bazy danych wraz z odpowiednią tabelą, by zaprzęgnąć model do pracy.

Zacznijmy od dodania lokalnej bazy danych.

Lokalna instalacja SqLite

W tej serii skorzystamy z bazy danych SqLite. Jest to relacyjna baza danych SQL oparta na jednym pliku z otwartym dostępem do danych. Jej instalacja jest najszybsza i nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi do działania. W środowisku produkcyjnym często potrzebujemy dostępu dla wielu różnych użytkowników z ograniczonymi uprawnieniami, ale nie wykorzystamy tego w lokalnej nauce.

Żeby uruchomić SqLite w Laravelu:

 1. Otwórz plik php.ini w katalogu, gdzie zainstalowałeś php na komputerze (w moim przypadku to C:/php, czyli C:/php/php.ini).
 2. [Dla PHP 7.0 wzwyż] Odszukaj linijkę ;extension=pdo_sqlite i usuń średnik z początku linijki. Dla starszych wersji PHP linijka powinna wyglądać tak: ;extension=’php_pdo_sqlite.dll’. Również musisz usunąć średnik z początku linijki.
 3. Stwórz nowy pusty plik w katalogu database i nazwij go database.sqlite.
 4. W projekcie otwrórz plik config/database.php i zmień  ‚default’ => env(‚DB_CONNECTION’, ‚mysql’) na  ‚default’ => env(‚DB_CONNECTION’, ‚sqlite’).
 5. W katalogu głównym projektu w pliku .env zmień pola DB_CONNECTION oraz DB_DATABASE na, kolejno: sqlite oraz ścieżkę do pliku z bazą. Zobacz jak wygląda to u mnie poniżej:

Konfiguracja DB Sqlite

Nie zmieniaj nic poza tymi dwoma parametrami. Pozostałe parametry dla baz danych przydadzą się przy pozostałych typach połączeń – jak MySQL czy PostgreSQL. Póki co mogą zostać nieruszone. Pamiętaj o podwójnych backslashach przy podawaniu ścieżki do bazy jeśli uruchamiasz skrypt w środowisku Windows. Inaczej możesz dostać błąd, że aplikacja nie może odnaleźć bazy.

Zanim stworzymy swoją pierwszą migrację, zobaczmy, czy baza danych jest poprawnie zainstalowana i widoczna przez nasz skrypt.

Uruchom ponownie konsolę i wpisz:

C:\php-source\blog> php artisan migrate

W rezultacie, jeśli wszystko poszło jak należy, dostaniesz:

C:\php-source\blog> php artisan migrate
Migration table created successfully.
Migrating: 2014_10_12_000000_create_users_table
Migrated: 2014_10_12_000000_create_users_table
Migrating: 2014_10_12_100000_create_password_resets_table
Migrated: 2014_10_12_100000_create_password_resets_table

Tworzymy nową migrację

Gdy połączenie z bazą jest już ustanowione, możemy stworzyć pierwszą migrację. W ten migracji chcemy stworzyć nową tabelę dla modelu Article i zdefiniować potrzebne kolumny.

Zacznijmy od konsoli i polecenia:

C:\php-source\blog> php artisan make:migration create_articles_table

Nazwa migracji jest dowolna, natomiast dobrze jest trzymać się konwencji narzuconej przez twórców. Niech nazwa migracji określa, co kod w niej zamierza wykonać. W naszym przypadku chcemy utworzyć tabelę articles, stąd nazwa create_articles_table. Dla chętnych: porównajcie kod utworzony dla takiej nazwy migracji z kodem utworzonym dla migracji o nazwie articles_migration.

Stworzony plik znajdzie się w katalogu database\migrations:

Stworzona nowa migracja

Zobaczmy teraz na kod wewnątrz utworzonego pliku:

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreateArticlesTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('articles', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('articles');
  }
}

Każdy plik z migracją tworzy klasę rozszerzającą klasę bazową Migration. Każda nowa klasa posiada metodę up oraz down. Metoda up uruchamia się za każdym razem gdy wykonujemy migrację (czyli poprzednia komenda: php artisan migrate) a metoda down zawsze, gdy cofamy zmiany dokonane przez migrację. O tym nie będziemy teraz mówić, natomiast metoda do wycofania zmian na bazie to: php artisan migrate:rollback.

OK, jak widzisz w metodzie up, Laravel domyślnie chce stworzyć nam tabelę o nazwie articles z auto-inkrementowanym polem id oraz timestampami (created_at i updated_at). Artykuł, oprócz tego, powinien zawierać tytuł oraz zawartość. Zobacz, jak dodać te dwie dodatkowe kolumny:

/**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('articles', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('title', 255);
      $table->text('content');
      $table->timestamps();
    });
  }

Pełną listę dostępnych konfiguracji dla tworzonej kolumny znajdziesz w oficjalnej dokumentacji Laravela na: https://laravel.com/docs/5.8/migrations#creating-columns.

Gdy uzupełniłeś kolumny wpisz ponownie w konsoli:

C:\php-source\blog> php artisan migrate

Powinieneś zobaczyć kolejną migrację zakończoną sukcesem. Teraz, jeśli korzystasz z VS Code (jak w moim przypadku) możesz doinstalować sobie rozszerzenie „SQLITE Explorer” i zobaczyć podgląd bazy wraz z tabelami. Zobacz, że pojawiła się tabela articles z uzupełnionymi kolumnami:

Eksplorer sqlite

Teraz model Article może w pełni skorzystać z danych w bazie. Tym zajmiemy się w kolejnej części tutoriala.

Podsumowanie

Model odpowiada za warstwę danych w aplikacji.

Posiada odpowiednie metody do wyciągania danych z bazy i przedstawiania ich postaci obiektów PHP.

W przypadku Laravela za wszystko odpowiada jedna klasa, która rozszerza klasę bazową Model. Postawiono tutaj na szybkość tworzenia kodu, rezygnując z dodatkowej separacji warstwy bazodanowej od warstwy encji i dalej repozytoriów dla reszty kodu. Nie zaprzątaj sobie jednak tym głowy.

Dodatkowo, dzięki Laravelowi możemy tworzyć tabelę w bazie w podejściu tzw. code first. Najpierw definiujemy strukturę danych w kodzie PHP, który później, podczas migracji, jest tłumaczony na język SQL i na jego podstawie tworzą się faktyczne tabele w bazie.

Plus, dowiedziałeś się czym jest SQLite i bardzo sprawnie postawiłeś w pełni działające lokalne środowisko deweloperskie.

Podsumowując, potrafisz stworzyć nowy model oraz dodać towarzyszącą mu migrację danych. Brawo!

Kolejna część będzie poświęcona faktycznemu wykorzystaniu modelu w prezentowaniu użytkownikowi danych z bazy.

Możesz już teraz przejść do piątej, ostatniej lekcji tutaj >>> [5 z 5] Laravel PHP: Model i dane testowe krok po kroku