PHP operatory: logiczne, dzielenie, reszta z

PHP Operatory – zestawienie

Pierwszą kategorią operatorów PHP, którą chciałem tutaj przedstawić, są operatory arytmetyczne. Ich użycie jest bardzo intuicyjne, a działanie niemal oczywiste.

Chodzi tutaj o dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb. Dodatkowo do tej grupy zalicza się operator zwracający resztę z dzielenia. Ich zestawienie wygląda następująco:

 • ” + ” zwraca sumę dwóch liczb lub ciągów,
 • ” – ” zwraca różnicę,
 • ” * ” zwraca iloczyn,
 • ” / ” zwraca iloraz,
 • ” % ” zwraca resztę z dzielenia.

Drugą kategorię stanowią operatory porównania. PHP umożliwia nam sprawdzenie, czy dwie zmienne są sobie równe, lub jeśli nie, to która jest większa, a która mniejsza. Do tego celu służą właśnie operatory porównania. Są nimi:

 • ” == ” sprawdza, czy dwie zmienne są równe, co do wartości,
 • ” != ” sprawdza, czy zmienne są różne co do wartości,
 • ” === ” sprawdza, czy zmienne są identyczne,
 • ” !== ” sprawdza, czy zmienne są nieidentyczne,
 • ” > ” sprawdza, czy zmienna z lewej strony jest większa od zmiennej z prawej strony,
 • ” < ” sprawdza, czy zmienna z prawej strony jest większa od zmiennej z lewej strony,
 • ” >= ” sprawdza, czy zmienna z lewej strony jest większa bądź równa od zmiennej z prawej strony,
 • ” <= ” sprawdza, czy zmienna z prawej strony jest większa bądź równa od zmiennej z lewej strony.

Trzecią są operatory logiczne. Służą głównie do sprawdzania warunków, o których mowa w kolejnym rozdziale, gdzie zajmiemy się nimi bardziej szczegółowo. W tym miejscu napiszę jedynie że są trzy do wyboru:

 • ” ! ” operator zaprzeczenia (logiczne NOT),
 • ” && ” operator koniunkcji (logiczne AND),
 • ” || ” operator alternatywy (logiczne OR).

Odpowiednikiem operatorów arytmetycznych są tzw. operatory inkrementacji i dekrementacji, które w bardzo szybki i przyjemny sposób zwiększają lub zmniejszają wartość naszej zmiennej o 1. Dzielą się one na:

 • ” $i++ ” postinkrementację, zwiększa wartość zmiennej o 1,
 • ” ++$i ” preinkrementację, zwiększa wartość zmiennej o 1,
 • ” $i– ” postdekrementację, zmniejsza wartość zmiennej o 1,
 • ” –$i ” predekrementację, zmniejsza wartość zmiennej o 1.

Różnica między pre- i post- inkrementacją leży w momencie zwiększenia wartości. Preinkrementacja zwiększa wartość przed wykonaniem polecenia, natomiast postinkrementacja zwiększa wartość zmiennej po wykonaniu polecenia. Z dekrementacją jest analogicznie, z tym że wartość jest zmniejszana.

Innym sposobem zmiany wartości zmiennej jest użycie operatorów przypisania. Chcąc zwiększyć daną wartość o pewną liczbę, zamiast pisać $i = $i + 7, możemy od razu przypisać zmiennej $i wartość o 7 większą, czyli $i += 7. Poniżej prezentuję inne możliwości przypisania zmienionej wartości:

 • ” $i+=5 ” zwiększenie wartości o 5,
 • ” $i-=5 ” zmniejszenie wartości o 5,
 • ” $i*=5 ” przypisanie wartości 5 razy większej,
 • ” $i/=5 ” przypisanie wartości 5 razy mniejszej,
 • ” $i%=5 ” przypisanie wartości reszty z dzielenia zmiennej przez 5.

Wartym przedstawienia operatorem jest operator obsługi błędów „@”, który powoduje ukrycie komunikatu o błędach. Na razie jednak nie warto sobie nim zaprzątać głowy. Zostanie on omówiony na późniejszych lekcjach. Operator ciągu ” . „ łączy nam dwa ciągi w jeden. Np. $x = „Kod „, $y = „PHP”, echo $x.$y wyświetli nam na ekranie „Kod PHP”.

To wszystko na temat operatorów, co chciałem przedstawić na tej lekcji. Opanowanie ich wykorzystania jest kluczowe, by płynnie programować. Nie martw się jednak, gdyż ich użycie jest bardzo intuicyjne.

W kolejnej lekcji powiem co nieco o komentarzach w PHP – ich rodzajach oraz sposobach wykorzystania. Komentowanie pisanego kodu bardzo ułatwia późniejszą jego modyfikację, dlatego już teraz bardzo serdecznie zapraszam.

Spis lekcji w rozdziale pierwszym

Poprzednia lekcja: PHP Zmienne i stałe Następna lekcja: PHP Komentarze

Dodaj komentarz